Kundanmälan

Personuppgifter 
Om ni är två som tillsammans vill söka bostad
För att kunna registrera medsökande, kontakta Armada på 08-54080809. Detta måste ske inom 14 dagar. Vill ni däremot vara säkra på att kunna söka var sin bostad måste båda vara anmälda och betala avgiften. Vid en eventuell separation kan den som står som huvudsökande välja att överlåta köpoängen till sin medsökande. Meddela i så fall detta till Armadas kontor.

Medsökande existerar i databasen och kommer automatiskt att registreras till din ansökan.Önskemål 
För att få prenumerationer genererat måste du, förutom att ange dina önskemål här nedan, kryssa i Ja, jag vill ha prenumerationer enligt mina önskemål.
 
 
  (min 1)


 
  (min 1)
(alla)
Hela Åkersberga
Personuppgiftspolicy 

Denna personuppgiftspolicy informerar dig om hur Armada Bostäder AB använder personuppgifter som lämnas till oss. Denna policy är tillgänglig på https://armadafast.se.

Armada kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, samt kommer att tillse att personlig information behandlas konfidentiellt. Armada kommer inte att lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges häri.

Om du kontaktar Armada med anledning av avtalet lagrar vi korrespondens eller kommentarer, vilket kan innehålla personuppgifter, för att ge bättre service om du kontaktar Armada igen.

Ändamål och rättslig grund för behandling
Armada samlar in och behandlar dina personuppgifter i den omfattning det är nödvändigt för att fullgöra avtalet gällande bostadskön eller hyresavtalet samt att administrera avtalet avseende bland annat hyresavisering, hyresförhandlingar och informationslämning, eller för att fullgöra rättsliga åtaganden.

När avtalet upphört kommer Armada att upphöra med behandlingen av personuppgifterna, om inte Armada är skyldig att fortsätta behandla uppgifterna på grund av lag eller beslut från myndighet.

Armada behandlar vidare personuppgifter i den omfattning som krävs enligt lag, förordning eller bindande myndighetsbeslut.

Armada kan inte tillhandahålla de tjänster som följer av tecknat avtal om inte efterfrågade personuppgifter lämnas. Det är inte heller möjligt att stå i vår bostadskö om inte begärda personuppgifter lämnas.

Kategorier av personuppgifter
Armada kommer att behandla de uppgifter som Kunden anger när den ställer sig i Armadas bostadskö, dvs. namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress samt uppladdade inkomstintyg.

Personuppgiftsbiträde
Armada låter personuppgiftsbiträden behandla samtliga personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift av systemet. Uppgifterna kan komma att lämnas till den leverantör med vilken man har avtal i syfte att åtgärda felanmälningar. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna samt skicka personuppgifter enligt instruktion från Armada.

Personuppgiftsbiträdet lagrar dina personuppgifter på servrar som ligger inom EU och EES och som kontrolleras av Personuppgiftsbiträdet, samt kan i vissa fall överföra uppgifter till tredjeland för bland annat support av system. Personuppgiftsbiträdet äger endast rätt att överföra personuppgifter till tredje land om mottagaren av personuppgifterna har anslutit sig till ett rättsligt bindande och verkställbart instrument (t ex EU-US Privacy Shield), eller om mottagare tecknat av EU kommissionen standardiserade dataskyddsbestämmelser, eller om annan lämplig skyddsåtgärd enligt vid var tid gällande rätt har vidtagits.

Armada lämnar vidare ut nödvändiga personuppgifter till entreprenören/entreprenörerna som ska utföra arbeten såsom förvaltning, drift, måleri, golvläggning, plattsättning, byggnation, låssmed m m. Dessa entreprenörer är att betrakta som personuppgiftsbiträden i förhållande till Armada.

Armada kan vidare komma att överlämna personuppgifter till egna bolag inom koncernen, om det är nödvändigt för de ändamål som anges häri, samt till myndigheter om förenligt med lag.

Säkerhet
Armada säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada.

Armada använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av personuppgifter samt radering av personuppgifter, begränsning av behandling eller invända mot behandling (om förutsättning föreligger enligt gällande integritetslagstiftning). Vidare föreligger en rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit i ett strukturerat, allmän använt och maskinläsbart format (portabilitet). Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten, www.imy.se.

Ändringar i denna sekretesspolicy
Armada förbehåller sig rätten att ändra denna personuppgifts- och cookiepolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på Armadas hemsida.

Kontaktinformation
Armada Bostäder AB
Box 505
184 25 Åkersberga
Telefon: 08-540 808 00
Orgnr: 556374-9539
E-post: info@armadafast.se

Dataskyddsombud
Helena Åkersten
Box 505
184 25 ÅKERSBERGA
Telefon:08-540 808 00
E-post: helena.akersten@armadafast.se